» Tin tức
Thông báo
Kết quả cuộc thi giải toàn VIOLYMPIC cấp trường

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TỪ LIÊM

Trường Tiểu học Dân lập Lê Quý Đôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG

 

Khối thi : 1  ; Đợt thi : 01 ; Phòng thi : 01

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số ID

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi

1

Phạm Mai Linh

06/02/2004

4868339

1A5

300

08 phút 16 giây

2

Lê Đức Minh

04/01/2004

2390315

1A14

300

11 phút 44 giây

3

Nguyễn Cảnh Hưng

29/02/2004

2439680

1A12

300

12 phút 13 giây

4

Đào Bá Danh

27/05/2004

4502588

1A2

300

12 phút 21 giây

5

Phan Duy Nguyên

10/02/2004

2404558

1A4

300

16 phút 16 giây

6

Nguyễn Thị Nhã Văn

24/09/2004

2302176

1A 11

300

35 phút 34 giây

7

Hồ Thu Nga

15/01/2004

2377602

1A8

290

20 phút 47 giây

8

Nguyễn Vi Anh

08/09/2004

2371395

1A12

280

24 phút 42 giây

9

Hoàng Nhật Linh

12/05/2004

2824227

1A1

255

17 phút 40 giây

10

Đặng Hiếu Nguyên

30/12/2004

2404919

1A2

230

18 phút 54 giây

11

Lê Minh Châu

09/10/2004

4897359

1A9

210

10 phút 13 giây

12

Trịnh Nguyễn Minh Châu

03/08/2004

2467640

1A1

210

11 phút 34 giây

13

Vũ Bảo Châu

18/01/2004

2397049

1A7

200

22 phút 46 giây

14

Nguyễn Quang Huy

04/12/2004

3881174

1A13

150

21 phút 06 giây

15

Nguyễn Mai Anh

27/02/2004

2342826

1A13

105

06 phút 44 giây

16

Nguyễn Quỳnh Chi

31/12/2004

4944585

1A5

105

28 phút 07 giây

17

Đỗ Chi Mai

06/01/2004

4897256

1A9

60

19 phút 27 giây

                                                                                               

                                                                     Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

     

 

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TỪ LIÊM

Trường Tiểu học Dân lập Lê Quý Đôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG

 

Khối thi : 1 ; Đợt thi : 02; Phòng thi : 01

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số ID

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi

1

Phan Trần Việt Bách

31/01/2004

4960766

1A 10

300

05 phút 55giây

2

 
Các tin khác